Política de privacitat

Desembussos Ecodes SL amb el compromís de protegir la seva privacitat i en compliment del que disposa l’ Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantia dels drets Digitals, vol posar en el seu coneixement la present política de privacitat on es detalla el procés de recopilació de les seves dades personals així com els drets i opcions que té vostè a l’respecte. Pot consultar també la nostra política de cookies on es determina l’ús de cookies i altres dispositius de seguiment del web a través del nostre lloc web.

1.- Identificació el responsable de l’Tractament

Desembussos Ecodes S.L amb NIF: B66934225 i amb domicili a Bellavista / Les Franqueses Barcelona, ​​Espanya 08.521 i amb telèfon 935.163.865 i correu electrònic info@desatascosecodes.com és el responsable de l’tractament de les seves dades de caràcter personal. Per tant, nosaltres li garantim la seva seguretat i tractament confidencial, de conformitat amb el que disposa l’ Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 679/2016, així com qualsevol altra normativa que sigui aplicable.

2.- Finalitat de l’tractament

En Desembussos Ecodes S.L utilitzem les seves dades en la mesura que sigui permès pel RGPD, així com per la normativa vigent que sigui d’aplicació. En tot cas el tractament es farà per a fins determinats, explícits i legítims, i en cap cas seran tractats de manera incompatible per a aquests fins. En concret es duran a terme els següents tractaments:

 • Respondre a les seves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestiona la relació contractual i la prestació dels serveis de consulta sol·licitats pel client.
 • Gestiona les trucades telefòniques.
 • Emetre justificants de cobrament pels serveis prestats en favor de el client.
 • Per al correcte exercici de el servei sol·licitat, es tractaran les dades personals de client necessaris per a un seguiment de l’evolució d’aquest durant la prestació de servei.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals i obligacions fiscals i comptables.
 • Compliment de les nostres obligacions legals.
 • Analitzar i millorar els nostres serveis i comunicacions amb vostè.
 • Supervisar i avaluar el compliment de les nostres polítiques i normes.
 • Gestiona enviament d’informació comercial sobre productes i serveis, en cas de consentiment explícit, i pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment, informant-li que des d’aquest mateix moment deixarem de remetre-li la publicitat indicada.

3.- Legitimació per al tractament La legitimació de l’tractament de les dades personals que duem a terme es fa en tot moment en compliment amb el que disposa l’article 6 de l’RGPD, així com en l’article 8 de la Llei Orgànica 3/2018. En els casos en què la legitimació per a la finalitat principal d’l’ús de dades no es trobi en cap de les bases jurídiques anteriors, es demanarà el consentiment de l’interessat per al tractament. 4.- Durada de l’tractament

Desembussos Ecodes S.L conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a la prestació de servei o mentre no es retiri el consentiment per a això. Un cop finalitzada la relació, les dades seran bloquejats acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, estant a disposició únicament de jutges i tribunals, Defensor el Poble, Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar i, transcorregut aquest termini, es procedirà a la seva completa eliminació.

5.- Drets que assisteixen als interessats

Desembussos Ecodes SL l’informa de la possibilitat d’exercitar de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament i portabilitat de les dades, aportant al costat de la seva sol·licitud (formulari facilitat degudament signat i complimentat) una còpia de l’DNI o document equivalent acreditatiu d’identitat, dirigint-se a Desembussos Ecodes SL, amb domicili situat a Bellavista / Les Franqueses Barcelona, ​​Espanya 08.521 o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info @ desatascosecodes.com

L’informem també que, seguint amb la nostra política de transparència, pot sol·licitar els formularis dels drets per qualsevol dels mitjans següents: a la pròpia seu o per email. En cas de disconformitat amb l’exercici dels seus drets o de l’tractament efectuat, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció deDades (www.agpd.es).

En particular, vostè té dret a:

 • Dret d’accés: podrà consultar les seves dades personals tractades per Desembussos Ecodes S.L
 • Dret de rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
 • Dret de supressió: podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
 • Dret d’oposició: pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
 • Dret de limitació de l’tractament: podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades personals en els següents casos:
  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • Quan el tractament de les seves dades sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió dels mateixos.
  • Quan Desembussos Ecodes S.L . no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan s’hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
  • Dret de portabilitat: podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació contractual amb Desembussos Ecodes SL , així com a transmetre’ls a una altra entitat.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: podrà restringir la possibilitat que les empreses elaborin perfils de usuariostras demanar dades personals de forma automàtica (sense intervenció humana) produint efectes jurídics sobre la persona interessada.

  6.- Qualitat de les dades Desembussos Ecodes SL li adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que els clients en tot moment han de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, els clients seran els únics responsables davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers oa Desembussos Ecodes SL, per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment els clients que utilitzin les dades personals d’un tercer, respondran davant aquest de l’obligació d’informació establerta en el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016, per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides pel propi interessat , i / o de les conseqüències de no haver-li informat. 7.- Mesures de seguretat adoptades amb relació a el tractament de les dades personals

  Desembussos Ecodes SL l’informa que, de conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016, s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment Desembussos Ecodes S.L. li garanteix el compliment de l’deure de secret professional respecte de les dades personals i de el deure de guardar-los.

  8.- Actualització de les Polítiques

  Desembussos Ecodes SL modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades pel Parlament Espanyol, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea o objecte legítim de Desembussos Ecodes SL Qualsevol modificació d’aquesta política, no obstant l’anterior, serà publicada i advertida per Desembussos Ecodes SL per tot l’anterior, Desembussos Ecodes SL . recomana als clients la lectura periòdica d’aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que en les mateixes s’efectuïn.